Библиотека

Дейността на библиотеката е свързана с обработване  и организиране достъпа на информация,  опазване на литературното и културно наследство. Книжният  фонд наброява около 23 000 тома, като 100% от фонда е предоставен за свободно ползване. За съжаление неговата обръщаемост е едва 0,4%. Това се обяснява с комплекс от фактори – остарели издания, нараснали потребности на читателите, все още слаб интерес към книгата. Според показателите на ЮНЕСКО, за библиотеката трябва да постъпват около 2000 нови книги и библиотечни документи в рамките на  една календарна година. Това налага инвестиране на значителни финансови ресурси, с които не разполагаме. Закупуването  става  със средства събрани от читателски такси, собствени  приходи на читалището, дарения от Община Поморие, от лични дарения и средства от допълващата субсидия на Министерство на културата. В библиотеката е извършен основен ремонт, подменена е  дограмата с PVC,  помещенията са боядисани, за отоплението на залата закупихме климатизатор. Библиотеката е оборудвана с компютър, принтер, телефон/факс и копирна машина. Предоставяме  достъп до Интернет и за читателите си, както и извършваме  копирни  услуги.  Разполагаме с библиотечен софтуер и локална мрежа с интернет центъра. Двата програмни модула се отнасят до класификатори, сервизни функции, настройка и обработване на книги,  и до обслужване на читатели, аналитична обработка, статии. Автоматизацията  на библиотечната дейност е започнала от 2006 г. За съжаление процеса е продължителен и трудоемък. В библиотеката се предлага и електронното издание на енциклопедиите – Българска енциклопедия  от А-Я и История на България. При закупуването на художествената литература се съобразяваме с читателското търсене, учебните програми и актуални заглавия на български и чужди автори.